MODŁY / PRAYERS

8 ŚCIEŻEK AUDIO NAGRANYCH 4 WRZEŚNIA 2008, KATOWICE, POLSKA______________________

8 AUDIO FILES RECORDED ON SEPTEMBER 4 2008, KATOWICE, POLAND____________

MP3 Dworzec Główny - plac Wilhelma Szewczyka Central Station, Wilhelm Szewczyk square 10:00 - 11:00 download
MP3 D.H. Skarbek Skarbek department store 11:00 - 12:00 download
MP3 ulica Mariacka Mariacka stree 12:00 - 13:00 download
MP3 tramwaj, linia nr 6 ulica Stawowa Tramway, line 6 13:00 - 14:00 download
MP3 ulica Stawowa Stawowa street 14:00 - 15:00 download
MP3 Chorzowski Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Silesian Amusement Park, Chorzów 16:00 - 17:00 download
MP3 osiedle Tysiąclecia (Tausen) Tausen neighbourhood 17:00 - 18:00 download
MP3 Górnośląskie Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego Silesian Culture Center building, Sejm Śląski square 18:00 - 19:00 download

4 września 2008 roku, między godziną dziesiątą a dziewiętnastą, ośmiu performerów, rozmieszczonych o różnych godzinach dnia w różnych punktach Katowic, opisuje bez przerwy wszystko, co widzi i słyszy w danym momencie w miejscu, w którym się znajduje. Ten nieprzerwany opis, recytowany jak modlitwa, jest nagrywany indywidualnie przez każdego performera, tworząc godzinny zapis dźwiękowy. Na recytowany opis składają się zarówno opisy osób, sytuacji, zachowań, wydarzeń, jak i budynków, szlaków komunikacyjnych, czynności, przedmiotów, atmosfery, okoliczności, dźwięków, zapachów a nawet odczuć, domysłów i przeczuć narratora.

On 4 September 2008, between the hours of 10:00 and 19:00, eight performers, placed in eight different spots of the city of Katowice, Poland, at different hours of the day, incessantly describe everything they see and hear in their appointed spots and times; this incessant description, recited like a prayer, is individually recorded by each performer to create an hour-long audio archive. The recited descriptions are as much of people, situations, attitudes, events, as of buildings, structures, itineraries, activities, routines, objects, atmospheres, circumstances, sounds, smells, including also the impressions, deductions, and intuitions of the describing or narrating subject.

Ważne jest, by 'modlitwa' nie została przerwana ani na chwilę i żeby osoby, które przypadkowo znajdą się w zasięgu wzroku i słuchu performera, były świadome swego udziału w strukturze narracyjnej (słysząc jak są opisywane, jak jest komentowane to, co robią i wiedząc, że opis jest rejestrowany). Ścieżki dźwiękowe stworzone przez performerów -czy raczej 'modlących się' - mogą być odsłuchiwane, ściągane i nakładane na siebie przy użyciu powyższego formatu. W ten sposób osoba odwiedzająca stronę może odtworzyć złożoność doświadczenia przeżytego przez performera.

It is important that the "prayer" not be interrupted and that the people who casually meet the performer be aware that they are being integrated into a narrative structure (merely through hearing how they are described, they themselves and what they are doing, and through knowing that this description is being recorded). The audio tracks created by the performers, or "prayers", may be heard, downloaded, and combined using the structure above, thus allowing the visitor to reproduce in some way the complexity of the experience lived and recorded by the performer.

reisefiber